skip to main content

BegrippenXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
gewasbeschermingsmiddel  
DEFINITIE
  • gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (pbEU 2009, L 309)
URI
https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Gewasbeschermingsmiddel
Download formaat: